Postopek obravnave nesporazumov in kršitev pacientovih pravic

Spoštovani pacienti!

Če boste med zdravstveno oskrbo nezadovoljni z njenim izvajanjem ali odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca, vam Zakon o pacientovih pravicah omogoča takojšno odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi.
Pacientove pravice opredeljujejo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in Zakon o pacientovih pravicah ( Uradni list RS št.15/2008 ).

Z zakonom je predvideno imenovanje zastopnikov pacientovih pravic in ustanovitev Komisije republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.
Pritožba v zvezi z obravnavo pacienta v Zdravstvenem domu se po zakonu imenuje ZAHTEVA ZA PRVO OBRAVNAVO.


V ZD Slovenska Bistrica je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo:
mag. Urška Sedmak, univ. dipl. ekon. direktorica ZD Slov. Bistrica, vsak delovni dan med 7,00 in 8,00 uro osebno ali po telefonu 02 843 27 31 ali na elektronski naslov: urska.sedmak [at] zd-sb.si


Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Kako vložim prvo zahtevo?

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

 • osebno ime in priimek,
 • naslov,
 • kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
 • čas in kraj domnevne kršitve,
 • morebitne posledice domnevne kršitve ter
 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve
 • datum zahteve in podpis pacienta


Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan.

Potek obravnave

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

 • zahtevi v celoti ugodi,
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • ustavi postopke, če pacient zahtevo umakne,
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.


Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije. O poteku ustne obravnave se sestavi zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Če dogovor ne bi bil sklenjen, vas bo pristojna oseba poučila o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Druga obravnava kršitve pacientovih pravic

Če v prvi obravnavi ne pride do razrešitve spora, lahko zahtevate varstvo v okviru druge obravnave pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje, RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Pri uresničevanju vaših pravic se lahko kadarkoli obrnete na zastopnika pacientovih pravic.

Zastopnik vam lahko pomaga tako, da:

 • vam na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so vam te kršene,
 • vam poda konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
 • vam pomaga pri vlaganju pravnih sredstev,
 • vam nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,
 • za vas opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
 • vas napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ,
 • v okviru vašega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v vašem imenu in v vašo korist za hitro in uspešno rešitev spora.


Če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva, se lahko obrnete na Zavod za zdravstveno zavarovanje, Sodna ulica 15, 2000 Maribor.

Zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja in odnosa zdravnikov lahko pišete na Zdravniško zbornico Slovenije, Dunajska 162, 1000 Ljubljana.

Zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja in odnosa na področju zdravstvene nege lahko pišete na zbornico Zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana.

Če menite, da so vam bile kršene pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, lahko vložite pritožbo pri Informacijski pooblaščenki, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Zastopniki pacientovih pravic.