Zdravstveni dom zastopa in vodi direktorica mag. Urška Sedmak univ.dipl. ekon. Po predhodno pridobljenih soglasjih občin ustanoviteljic jo imenuje in razrešuje Svet zavoda. Direktorica organizira in vodi delo, poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja.

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego zavoda je Brigita Špes mag.zdr.-soc.managementa.

Vodstveni delavci zavoda po posameznih področjih so:

  • Splošne ambulante in MDPŠ: Alenka Antolinc Košat dr.med.,spec.druž.medicine,
  • Otroški in šolski dispanzer: Polona Kajba Keršič dr.med., spec.pediatrije,
  • Dispanzer za varstvo žensk: Sašo Stojkoski dr.med., spec.ginekologije in porodništva,
  • Reševalna služba: Matjaž Žunkovič diplomiran zdravstvenik,
  • Patronažna služba: Anja Auda dipl. med. sestra
  • Laboratorij: Tina Hohler, univ.dipl.inž.kem.tehnologije,
  • Fizioterapija: Jelka Mlaker višji fizioterapevt,
  • Zobozdravstvo: Peter Vukovič, dr.dent med., spec. pedontolog,
  • Odgovorna medicinska sestra v zobozdravstvu: Milena Oblonšek mag. zdr. nege.
  • Center za krepitev zdravja: Silvija Lunder, dipl.m.sestra