Številka: NMV02/2020

Februar, 2020

DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČILA MALE VREDNOSTI BLAGA:

NAKUP LABORATORIJSKEGA MATERIALA PO SKLOPIH

VSEBINA:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
  2. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte
  3. obrazec »Predračun«
  4. obrazec »Povzetek predračuna – rekapitulacija«
  5. vzorec pogodbe

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.