Logotip Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 
Zdravstveni dom - naslovnica Službe zdravstvenega doma Kontakt-lokacija Aktualno FAQ
iso 9001:2000 logotip
 
Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
[7.12.2005 - Število ogledov: 508]
  V skladu z določili Statuta Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja(Ur.l. RS štev. 96/05), je direktorica dne 2.12.2005 sprejela naslednji

PRAVILNIK O NAČINU ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. NAMEN PRAVILNIKA

Ta pravilnik določa način zagotavljanja informacij javnega značaja, določa upravičence po tem pravilniku, odgovorno osebo za dostop do informacij javnega značaja, vrste informacij na spletu, načine posredovanja informacij javnega značaja, zagotavljanje informacij s strani zaposlenih in drugo, potrebno za izvrševanje predmetnega zakona.

2. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Nahaja se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentiranega gradiva, ki ga je zavod izdelal sam, ga pridobil od drugih oseb ali ga izdelal skupaj z drugimi organi.

Informacija javnega značaja je:
- katalog informacij javnega značaja
- letno poročilo
- finančni načrt
- statut
- pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- pravilnik o pritožbah
- osnovni podatki zavoda
- službe v zdravstvenem domu
- storitve, ki jih zdravstveni dom opravlja
- ordinacijski čas
- obvestila
- javni razpisi
- drugo v skladu zakonodajo.

3. UPRAVIČENCI

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam.

4. NAČINI POSREDOVANJA INFORMACIJ

Z informacijami s svojega delovnega področja Zdravstveni dom Slovenska Bistrica seznanja javnost na naslednje načine:
- z objavljanjem informacij na spletni strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
- s samoiniciativnim posredovanjem informacij s strani odgovorne osebe Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica v različnih oblikah
- s posredovanjem informacij urednikom, novinarjem in drugim avtorjem programskih prispevkov, kadar Zdravstveni dom Slovenska Bistrica prejme njihovo zahtevo
- z omogočanjem vpogleda upravičencem v uradno dokumentacijo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
- z organiziranjem novinarskih konferenc.

5. ODGOVORNA OSEBA ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Odgovorna oseba, ki zagotavlja dostop do informacij javnega značaja, posreduje informacije javnega značaja upravičencem in vodi postopek v zvezi s tem je direktor Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.

Odgovorna oseba lahko s posebnim sklepom imenuje še druge odgovorne osebe, ki zagotavljajo javnost dela Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica v celoti ali na posameznih področjih.

Odgovorna oseba, ki zagotavlja dostop do informacij javnega značaja, lahko zahteva pripravo predloga odgovora od zaposlenega, na katerega delovno področje spada zadeva.
Odgovorna oseba in oseba, ki je informacijo pripravila, morata posredovati resnične, točne in popolne informacije.

6. VRSTE INFORMACIJ NA SPLETNIH STRANEH:
- osnovni podatki o Zdravstvenem domu Sl.Bistrica
- novosti s področja delovanja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
- informacije s področja finančnega poslovanja
- programe, strategije, stališča, mnenja, študije ipd., ki se nanašajo na delovno področje Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
- vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila
- informacije s področja storitev za uporabnike
- ordinacijski časi
- zdravstvene službe
- idr. v skladu z veljavno zakonodajo.

Zdravstveni dom Sl.Bistrica v ta namen izdela katalog informacij javnega značaja.

7. POSTOPEK Z ZAHTEVO

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ustno ali pisno.
Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, je organ dolžan nosilcu omogočiti dostop do informacije javnega značaja, razen, če gre za podatke, za katere zakon določa, da odgovorna oseba lahko odreče posredovanje informacije. Organ prosilcu omogoči seznanitev z vsebino tako, da mu jo da na vpogled, se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis oz. ponovno uporabo. Pri vpogledu mora biti navzoča odgovorna oseba. Vpogled je brezplačen.
Za prepis, fotokopije ali elektronski zapis zahtevane informacije, se lahko prosilcu zaračuna materialne stroške. Stroškovnik se objavi na oglasni deski Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, na spletnih straneh in se da vsakemu prosilcu na vpogled.

Če dokument ali del dokumenta vsebuje podatke, na podlagi katerih se posredovanje informacije lahko zavrne, odgovorna oseba posreduje le tisti del informacije, ki takih podatkov ne vsebuje.

8. PISNA ZAHTEVA

Upravičenci morajo v zahtevi obvezno navesti:
- navedbo organa, kateremu se pošilja
- navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca
- naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca in opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti ter na kakšen način(vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)
- informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti
- na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije
- za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.

Če je zahteva nepopolna in je Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ne more obravnavati, mora odgovorna oseba pozvati upravičenca, da jo v roku 3-eh dni dopolni, sicer jo lahko zavrže.
Odgovorna oseba je pri dopolnitvi zahteve upravičencu dolžna nuditi ustrezno pomoč.

9. NAČINI POSREDOVANJA INFORMACIJ NA ZAHTEVO PROSILCEV

Zdravstveni dom je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v roku 20-ih delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. Ta rok se lahko tudi podaljša v primerih, določenih z zakonom.

Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacijo, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3-eh delovnih dni od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je pristojen za njeno reševanje, o tem pa obvestiti prosilca.

10. ZAVRNITEV ZAHTEVE UPRAVIČENCA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJE

Odgovorna oseba lahko odreče posredovanje informacije v primeru, če se zahteva nanaša na:
- podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen in podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
- podatek iz dokumenta, ki je še v postopku izdelave, je še predmet posvetovanja v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in katerega razkritje bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine
- osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov
- podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah, skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike
- podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in bi njegovo razkritje po mnenju direktorja povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
- podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, zaradi postopka s prekrški ali zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje škodovalo izvedbi postopka
- podatek, katerega razkritje bi pomenilo zaupnost davčnega postopka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek
- v drugih, z zakonom določenih primerih.

V primeru, da odgovorna oseba upravičencu delno ali v celoti zavrne zahtevo za posredovanje javne informacije, mora izdati odločbo. Odločba mora vsebovati obrazložitev, zaradi katere je bila zahteva zavrnjena in pravni pouk. Zoper odločbo organa je možna pritožba pri pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Organ je dolžan izdati odločbo o zahtevi prosilca najpozneje v roku 20 dni od dneva prejema popolne zahteve.

11. ZNAČAJ INFORMACIJ, KI JIH NE POSREDUJE ODGOVORNA OSEBA

Informacije, ki jih mediji objavijo oziroma upravičenci pridobijo na podlagi izjav zaposlenih v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, nimajo značaja uradne informacije Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Sporoči jih lahko le odgovorna oseba določena v tem pravilniku.

12. KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme direktor.

V Sl.Bistrici, 2.12.2005

Direktorica
Jožefa Lešnik Hren, dr.med., spec.šol.med.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI

N a z i v o r g a n a:

Naziv: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Sedež: Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica
Ustanovitelji: Občina Slovenska Bistrica
Občina Oplotnica
Direktorica: Jožefa Lešnik Hren, dr.med., spec.šol.med.
Telefon: 02 8432 700
Fax: 02 8181 903
E-pošta: zd-sl.bistrica@siol.net
Odgovorna uradna oseba: Jožefa Lešnik Hren, direktorica

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: zd-sl.bistrica@siol.net
Druge oblike kataloga: tiskana izdaja, dostopna v tajništvu od 8. - 14. ure

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI UPRAVLJA

a) Dejavnost Zdravstvenega doma:
- splošna izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
- specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
- zobozdravstvena dejavnost
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
- alternativne oblike zdravljenja
- druge zdravstvene dejavnosti
- upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
- dajanje drugih strojev in opreme v najem
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

b) Seznam zdravstvenih postaj:
Zdravstvena dejavnost Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica se opravlja v naslednjih zdravstvenih postajah:

- Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02 8432 700
Fax: 02 8181 903
Elektronski naslov: zd-sl.bistrica@siol.net
Direktorica: Jožefa Lešnik Hren, dr.med., spec.šol.med.

- Šolska zobna ambulanta, Kopališka 1, 2310 Sl.Bistrica
Tel: 02 8050 375
Zobozdravnica: Helena Vogelnik, dr.dent.med.

- Zobozdravstvena ambulanta Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 11, 2317 Oplotnica
Tel: 02 8019 115
Zobozdravnica: Mojca Gregorič Kovačič, dr.dent.med.

- Zobozdravstvena ambulanta Poljčane, Bistriška cesta 62, 2319 Poljčane
Tel.: 02 8025 270
Višji dentist: Petrak Metod

- Šolska zobna ambulanta Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane
Tel.: 02 8295 816
Zobozdravnik: Peter Vukovič, dr.dent.med., spec.pedontolog

- Patronaža za področje Poljčan in Makol, Bistriška cesta 62, 2319 Poljčane
Tel.: 02 8025 220

- Zdravstvena postaja Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 22, 2315 Šmartno na Pohorju
Tel.: 02 8034 228
Zdravnik: Kurt Kancler, dr.med., spec.pediater

- Zobozdravstvena ambulanta Pragersko, Ptujska cesta 48, 2331 Pragersko
Tel.: 02 8037 117
Višji dentist: Petrak Metod

- Patronaža za področje Pragerskega
Tel.: 02 8037 110

c) Seznam organizacijskih enot:
- uprava
- služba splošne medicine
- reševalna služba
- služba za varstvo žensk, otrok in mladine
- patronažna služba
- zobozdravstvena služba
- medicina dela, prometa in športa.

e) Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Jožefa Lešnik Hren, direktorica
Telefon: 02 8432 771
Fax: 02 8181 903
Naslov: Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica
E-naslov: jozefa.lesnik-hren@zd-sb.si

f) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

- letno poročilo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
- finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica

g) Seznam vrst upravnih, sodnih sporov ali zakonodajnih postopkov

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ne vodi nobenih postopkov na zgoraj omenjenih področjih.

h) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma dokumentov

- ordinacijski časi organizacijskih enot.

Pravilniki:
- pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- pravilnik o pritožbenem postopku.

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.

i) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov ES z delovnega področja organa
- državni predpisi
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
- Odlok o spremembah o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

j) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

1. Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih: te podatke objavljamo na naši spletni strani.

2. Informacije z zvezi organizacijo in notranjim poslovanjem:
- interni akti zavoda

3. Informacije o človeških virih:
- število zaposlenih
- gradivo o zaposlovanju, imenovanju, razreševanju, razporejanju, napredovanju, prenehanju delovnih razmerij
- podatki o delovnih mestih, nazivu, funkciji, osnovnih plačah, dodatkih, delovni uspešnosti
- gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju
- gradivo s področja varstva pri delu
- gradivo v zvezi z javnimi naročili

4. Oblike tiskanih informacij
- interni časopis Zdravko

k) Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa. Nahaja se v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam ali v sodelovanju z drugim organom.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam(prosilcem).
Prosilec lahko na svojo zahtevo pridobi informacijo javnega značaja:
- osebno: tako, da se stranke osebno oglasijo v zdravstvenem domu
- po elektronski poti: dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu na našem spletnem naslovu. Zahtevo lahko podate pisno na uradni elektronski naslov Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica(zd-sl.bistrica@siol.net).
- ustna zahteva: prosilec se lahko v času delavnika zglasi pri odgovorni osebi za posredovanje informacij
- preko telefona: podatek lahko zahtevate tudi preko telefona, izrecno pa poveste, da želite informacijo javnega značaja
- ustno na zapisnik: zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik v delovnem času
- pisna zahteva: pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v Zdravstvenem domu Sl.Bistrica v poslovnem času. Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu, naslov prosilca, morebitnega zastopnika oz. pooblaščenca. V zahtevi morate navesti informacijo, ki jo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti(vpogled, kopija, prepis, zapis). Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Organ mora o zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni.
Če je vloga nepopolna in je organ ne bo mogel obravnavati, vas bomo pozvali, da vlogo oz. zahtevo ustrezno dopolnite. Zavod vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje. Dostop do informacij javnega značaja se zavrne, če obstojijo zakonsko določeni razlogi za to.
- po elektronski poti: zahtevo lahko podate pisno na uradni elektronski naslov Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica(zd-sl.bistrica@siol.net).

l) Stroški in cena

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Zavod enkrat letno določi ceno materialnih stroškov tako, da upošteva povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme zavoda.
Cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja so brez DDV:
- ena stran fotokopije formata A4 15,00 sit
- ena stran fotokopije formata A3 30,00 sit
- elektronski zapis na eni zgoščenki CD 500,00 sit
- elektronski zapis na eni disketi 300,00 sit
- poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

Prosilec plača materialne stroške po prejemu zahtevnih informacij. Če materialni stroški posredovanja informacij presegajo 20.000,00 sit, lahko od prosilca zahtevamo vnaprejšnji polog. Zavod prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s tem cenikom. Stroške prosilec plača s plačilnim nalogom. Rok plačila je 15 dni od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.

V vseh ostalih primerih, se neposredno uporablja uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 
 

 

Službe zdravstvenega doma
 
Splošne ambulante
Fizioterapija
Nevrolog
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Antikoagulantna ambulanta
Nevrofizioterapija
Ambulanta za ultrazvok
Splošna ambulanta
Delovna terapija
RTG diagnostika
Služba varstva žensk, otrok in mladine
Šolski dispanzer
Dispanzer za ženske
Dispanzer za mentalno zdravje
Razvojna Ambulanta
Otroški dispanzer
Ostale službe
Zobozdravstvena služba
Reševalna služba
Patronažna služba
Uprava
Laboratorij
Farmacevtski svetovalec
Center za krepitev zdravja
Mrliško pregledna služba
Zdravstvene postaje
Poljčane
Pragersko
Zasebni zdravniki na lokaciji Partizanska v Slov. Bistrici
Zasebni zdravniki
 
Statistika
števec obiskov:
1779007
Danes smo:
23.8.2019 - 4:30:55
 
 
  eNaročanje
 
 
 
Domov -+- Službe zdravstvenega doma -+- Kontakti-Lokacija -+- Aktualno -+- FAQ -+- Kazalo -+- Izmenjava povezav

©2012 Zdravstveni dom Slov. Bistrica | vse pravice pridržane | Strani ureja Silva Studen